info@submediation.nl 0619919649

Gewijzigde Arbowetgeving per juli 2017

De gewijzigde Arbowetgeving treedt op 1 juli 2017 officieel in werking.

De ministerraad is op 2 juni 2017 akkoord gegaan met de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit). Dit betekent dat de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) volledig in werking treedt per 1 juli 2017, ook de second opinion en klachtregeling maken daar onderdeel van uit.

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen. In de nieuwe Arbowet komt meer aandacht voor preventie en krijgen de medewerkers en het medezeggenschapsorgaan meer inspraak. Ook krijgen werkgevers meer verplichtingen en werknemers meer rechten. Zo wordt het aanwezig zijn van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener nu ook verplicht. Dit wordt het ‘basiscontract’ genoemd. Hierin moeten de minimale afspraken over de dienstverlening worden vastgelegd.

Verder krijgen werknemers het recht om uit eigen beweging een bedrijfsarts te consulteren. Ook heeft de bedrijfsarts de gelegenheid om elke werkplek in het bedrijf te bezoeken. Daarnaast kunnen medewerkers bij twijfel over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts een second opinion aanvragen bij een andere, onafhankelijke, bedrijfsarts.

Daarnaast krijgen medezeggenschapsorganen bijvoorbeeld instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en zijn rol in de organisatie. Voor lopende contracten die afwijken van de nieuwe regeling geldt na het ingaan van de wetswijzigingen overigens een overgangsperiode.