info@submediation.nl 0617974063

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookie verklaring SUB mediation & Juridisch advies
Hieronder leest u hoe SUB met uw persoonsgegevens omgaat. Dat doen we zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk en wij houden ons hierbij aan de van toepassing zijnde wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heeft u vragen of wilt u een verzoek indienen over uw persoonsgegevens? Neemt u dan contact op via info@submediation.nl.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
We verwerken afhankelijk van de dienst waarvan gebruik wordt gemaakt, (mogelijk) persoonsgegevens zoals; de handelsnaam, de voor- en achternaam, de adresgegevens, het vestigingsadres en/of postadres, het KvK-nummer, het e-mailadres, het telefoonnummer, social media accountnamen, klantnummers, opdrachtnummers, offertenummers en factuurnummers, betaalgegevens (bankrekeningnummer), overige gegevens die u zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van een (contact)formulier op de website.

We hebben de persoonsgegevens van u verkregen doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Ook kunnen wij uw gegevens hebben verkregen van openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen (bijv. social media).

2. Minderjarigen
Wij adviseren dat personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

3. Doeleinden en grondslag verwerking persoonsgegevens
We verwerken persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder beschrijven. Dit betekent dat we dit enkel doen indien dit nodig is voor de dienstverlening/werkzaamheden.

SUB mediation & Juridisch advies verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, namelijk het;
– opstellen van offertes, facturen en/of het afhandelen van uw betaling;
– opstellen van een overeenkomst;
– uitvoeren van werkzaamheden en/of overeenkomsten;
– leveren van diensten;
– verzenden van een nieuwsbrief en overige informatie;
– toesturen van informatie over wijzigingen van diensten;
– kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

4. Bewaartermijn
Heeft u contact met ons opgenomen, dan hebben we uw gegevens ontvangen. We bewaren deze gegevens maximaal vijf jaar, tenzij er een langere wettelijke termijn van toepassing is.

5. Offertes en facturatie
Vraagt u bij ons een offerte op, dan verwerken wij persoons- en/of bedrijfsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Als u ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval uw naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welk rekeningnummer de betaling komt en wie de rekeninghouder is. Vanwege onze wettelijke administratieplicht bewaren wij offertes, facturen en betaalgegevens zeven jaar.

6. Overeenkomst en uitvoeren van de werkzaamheden
We hebben in de meeste gevallen uw gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren. Deze gegevens verwerken we dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

In sommige gevallen hebben we te maken met dossiers en verwerken we ook gegevens van personen die geen contact met ons hebben opgenomen, maar die bijvoorbeeld een wederpartij zijn van onze klanten. Deze gegevens zijn nodig voor het dossier en voor de afhandeling van een geschil in en buiten rechte. Voornoemde gegevens bewaren we in elk geval totdat er een onherroepelijke beslissing is en indien van toepassing, conform de geldende verjaringstermijn.

7. Gerechtvaardigd belang
In sommige gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

8. Delen van persoonsgegevens met derden
We delen de persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw gegevens verwerken in opdracht van SUB mediation & Juridisch advies, sluit SUB mediation & Juridisch advies een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Daarnaast worden uw persoonsgegevens met andere derden gedeeld, zoals (zonder limitatief te zijn): de hosting van deze website, WordPress, de boekhouder, de mailservers, etc..

9. Inzage, rectificatie en verwijderen van persoonsgegevens
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze in te zien, te laten rectificeren of te verwijderen.

10. Beperking van de verwerking
U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt heeft tegen de verwerking. Dit alles wel met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen.

11. Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van informatie en tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten. U kunt ook bezwaar maken als u vindt dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, als er een wettelijke grondslag ontbreekt, of als u vindt dat uw belangen zwaarder wegen dan het belang van SUB mediation & Juridisch advies om uw persoonsgegevens te verwerken.

12. Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm van ons te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen. Dit geldt wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer deze verwerking op een geautomatiseerde wijze is verricht.

13. Toestemming intrekken
Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

14. Klachten
Heeft u een klacht over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U kan uw klacht in dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

15. Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en/of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Eventuele datalekken worden altijd gedocumenteerd in een datalek register.

16. Cookies en/of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website, door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer de website opnieuw wordt bezocht.

Er bestaan verschillende soorten cookies. Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit (functionele cookies). Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we ook cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden (marketing cookies). Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over de cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

17. Uitschakelen en verwijderen cookies
U kunt zichzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Gebruik eventueel de help-functie van de browser om te achterhalen hoe dit kan worden gedaan.

18. Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Op deze manier kunnen wij bezoekersgegevens bijhouden en rapportages krijgen over onder meer hoe onze website wordt gebruikt door de bezoekers. Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. SUB mediation & Juridisch advies heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Deze Google Analytics cookies worden vijftig maanden bewaard. Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

19. Google Adwords
Wij maken gebruik van Google Adwords. Google Adwords plaatst cookies op uw computer zodat getoonde reclames zijn gebaseerd op bezoeken die u eerder aan onze en andere websites heeft gemaakt. U vindt meer informatie over het gebruik van Google Adwords op de website van Google.

20. Links externe websites
Op onze website zal u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

21. Wijzigingen
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring wijzigen. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren.